Mevzuat

 

21 Kasım 2012 ÇARŞAMBA                                      Resmî Gazete                                          Sayı: 28474

YÖNETMELİK

 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DOĞAL AFETLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile disiplinler arası bir konu olan doğal afetlerle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel temele dayalı araştırma ve uygulamalar yapmak ve yayım faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

b) Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek.

c) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren özel ve resmi kurumlar ile bilimsel işbirliği yapmak, bu kurumlarla ortak projeler yürütmek.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kurumlarla uygulamalı çalışmalar yapmak.

d) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek için ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkinliklere katılmak.

e) Doğal afet bölgelerinde gözlenen afetlerle ilgili arazi incelemeleri yapmak ve yaptırtmak, afetlere ilişkin bilimsel çalışmaları afet senaryoları üreterek gerçekleştirmek.

f) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri rapor, kitap, makale ve benzeri yayımlarla duyurmak, ulusal ve uluslararası platformlarda tartışmaya açmak ve kesinleşen sonuçları devletin ilgili birimlerine sunmak.

g) Afet ve acil durum yönetiminde kurumlar arasında veri ve servislerin paylaşılmasına olanak tanıyan konumsal veri altyapıları ile ilgili çalışmalar yapmak.

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür; Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün vereceği işleri yürütür.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda, Müdür tarafından tespit edilen bir müdür yardımcısı kendisine vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürecek olursa Merkeze Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdür Merkezi temsil eder ve Merkezin amaçları doğrultusunda yönetimi ve işleyişinden birinci derecede sorumlu olup, bu yönde bütün tedbirleri alır ve uygular. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu gündemini belirlemek.

e) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

f) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ğ) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

h) Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.

ı) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

i) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve bu Kurula başkanlık etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdür ve bir müdür yardımcısı dahil olmak üzere en fazla yedi kişiden oluşur. Müdür ve yardımcısı dışındaki diğer beş üye; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından, Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

(3) (Değişik: RG-16/05/2017-30068, md.1) Yönetim Kurulu, yılda iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına yönelik bilimsel, teknik ve idari faaliyetleri planlamak.

b) Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek ve Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak.

c) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma programı ve yıllık faaliyet raporlarını görüşüp karara bağlamak.

ç) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

d) Çalışma grupları arasındaki koordinasyon ve denetimi sağlamak.

e) Merkezin bütçesini görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden veya dışından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen, doğal afetler konusunda bilgi ve tecrübesi olan uzman beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir.

(2) (Değişik: RG-16/05/2017-30068, md.2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunan bir organ olarak Merkezin uzun vadeli planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

Çalışma grupları

MADDE 13 (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için farklı çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulunca belirlenir. Çalışma grupları, başkan dahil olmak üzere Üniversite içinden veya dışından en az üç en fazla beş üyeden oluşur.

(2) Merkezin temel çalışma grupları şunlardır:

a) Jeofiziksel afetler çalışma grubu.

b) Hidrolojik afetler çalışma grubu.

c) Meteorolojik afetler çalışma grubu.

ç) Klimatolojik afetler çalışma grubu.

d) Biyolojik afetler çalışma grubu.

e) Arazi kullanımı ve yönetimi çalışma grubu.

f) CBS ve UKVA çalışma grubu.

(3) Yukarıdaki çalışma gruplarına ilave olarak, ihtiyaca göre Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile yeni çalışma grupları oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 16 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekan, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlük tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür.